Novinky

 • Zápis detí do MŠ Bobrov

  OZNAMUJEME RODIČOM, ŽE ZÁPIS DETÍ DO MŠ NA NOVÝ ŠKOLSKÝ ROK 2018/2019 JE V MESIACI APRÍL.ŽIADOSTI DÁVAJÚ LEN NOVÉ DETI.

  KRITÉRIA PRIJÍMANIA:

  1. DETÍ S ODLOŽENOU ŠKOLSKOU DOCHÁDZKOU

  2. DETÍ PREDŠKOLSKÉHO VEKU 5-6 ROČNÉ3. OSTATNÉ PODĽA VEKU DIEŤAŤAŽIADOSŤ JE POTREBNÉ POTVRDIŤ U LEKÁRA, ŽE DIEŤA JE ZDRAVÉ A MÔŽE NAVŠTEVOVAŤ MŠ.ROZHODNUTIA O PRIJATÍ - NEPRIJATÍ OBDRŽÍTE V MESIACI MÁJ.

 • Zápis žiakov do 1. ročníka základnej školy


  Oznámenie

  o zápise žiakov do 1. ročníka základnej školy pre školský rok 2018/2019

  Zápis žiakov do 1. ročníka základnej školy pre školský rok 2018/ 2019 sa uskutoční v zmysle § 20 ods. 3 písm. a) zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov

  ZŠ  s MŠ Bobrov

  dňa     5. apríla 2018

  v čase od 13.00  hod do 17:00 hod.


  Zákonný zástupca dieťaťa je povinný prihlásiť dieťa, ktoré k 31.08.2018 dovŕši 6 rokov veku, na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole.

  Škola zapíše dieťa, ktoré do 31.augusta 2018 dovŕši 6 rokov, pričom dieťa začne plniť povinnú školskú dochádzku, ak dosiahlo školskú spôsobilosť (primeranú psychickú, telesnú a sociálnu vyspelosť).

  O prijatí dieťaťa na základné vzdelávanie rozhodne riaditeľ školy do 15. júna 2018.

  V prípade, že dieťa bude navštevovať základnú školu v zahraničí, rodič ho musí zapísať aj na spádovú školu na Slovensku, spravidla v mieste trvalého bydliska.

  Prosíme Vás, aby ste prihlášku Vášho dieťaťa vyplnili elektronicky. Vytlačenú a podpísanú prihlášku prosíme priniesť so sebou na zápis. Ak ste prihlášku vyplnili a odovzdali správne, príde Vám o tom potvrdzovací e-mail /www.zsbobrov.edupage.org/

  Rodičom odporúčame priniesť na zápis občiansky preukaz a rodný list dieťaťa.

  Tešíme sa na Vás v našej škole.

   

  V Bobrove 13. marca 2018                                                                      Mgr. Branislav Podhajský

                                                                                                                          Riaditeľ školy

 • Harmonogram   Testovanie 9-2018 - Žiaci so ZZ zaradení do 1. skupiny obmedzenia

  Harmonogram   Testovanie 9-2018- Žiaci so ZZ zaradení do 1. skupiny obmedzenia

  21. marec 2018 (streda)

                                  Matematika

  8:00 – 8:10 h (10 min)                 úvodné pokyny k testovaniu a rozdanie OH a pomocných papierov

  8:10 – 8:20 h (10 min)                 rozdanie testov a oboznámenie sa s testom

  8:20 – 9:35 h (75 min)                 administrácia testu

  9:35 – 9:40 h (5 min)                   zozbieranie testov a OH

  9:40 – 10:00 h (20 min)               prestávka

                       Slovenský jazyk a literatúra 

  10:00 – 10:10 h (10 min)             úvodné pokyny k testovaniu a rozdanie OH

  10:10 – 10:20 h (10 min)             rozdanie testov a oboznámenie sa s testom

  10:20 – 11:35 h (75 min)             administrácia testu

  11:35 – 11:40 h (5 min)                zozbieranie testov a OH              

                       

                      Záver testovania

   

   11:40 – 12:10 h (ak je 1. skupina ZZ)

  – komisionálne zabalenie spätnej zásielky podľa pokynov po skončení poslednej testovanej skupiny ( 1. skupina obmedzeni) v danej škole

   

   

 • Harmonogram   Testovanie 9-2018

  Harmonogram   Testovanie 9-2018

  21. marec 2018 (streda)

                                  Matematika

  8:00 – 8:10 h (10 min)                 úvodné pokyny k testovaniu a rozdanie OH a pomocných papierov

  8:10 – 8:20 h (10 min)                 rozdanie testov a oboznámenie sa s testom

  8:20 – 9:20 h (60 min)                 administrácia testu

  9:20 – 9:25 h (5 min)                   zozbieranie testov a OH

  9:25 – 9:45 h (20 min)                 prestávka

                       Slovenský jazyk a literatúra 

  9:45 – 9:55 h (10 min)                 úvodné pokyny k testovaniu a rozdanie OH

  9:55 – 10:05 h (10 min)               rozdanie testov a oboznámenie sa s testom

  10:05 – 11:05 h (60 min)             administrácia testu

  11:05 – 11:10 h (5 min)               zozbieranie testov a OH

                       Záver testovania

   11:10 – 11:40 h (ak nie je skupina ZZ)

   11:40 – 12:10 h (ak je 1. skupina ZZ)

   12:20 – 12:50 h (ak je 2. skupina ZZ)

  – komisionálne zabalenie spätnej zásielky podľa pokynov po skončení poslednej testovanej skupiny (vrátane 1. a 2. skupiny ZZ) v danej škole

  * Žiaci so zdravotným znevýhodnením (ZZ) sú testovaní podľa osobitného harmonogramu.

 • Tvorivá dielňa k MDŽ

  7.3.2018 sme v našej škole organizovali tvorivú dielňu pod názvom Pre mamičku k MDŽ. Táto tvorivá dielňa bola zameraná na lásku k svojej mamičke. Touto formou sa umožnilo žiakom prejaviť zručnosť. Žiaci vytvorilli pozdravy pre mamičky. Nakoniec si pozdravy s radosťou  zobrali pre najdrahšie mamičky.

 • Výchovný koncert Cesta životom

  Dňa 1. marca sa v Kulturnom dome v Bobrove uskutočnil výchovný koncert s názvom Cesta životom. Duo hdobne nadaných  mužov ponúkli žiakom zábavnou formou spoznávať  spôsoby slušného správania. Ďakujeme za umelecký zážitok.

 • Modlitba krížovej cesty

  Odtiaľ čerpám všetku silu!" hovorí pri pohľade na kríž sv. Bernadeta, ktorej sa pred 160 rokmi v Lurdoch zjavila Panna Mária. Aj my ôsmaci sme sa vybrali 8. marca 2018 na našu Kalváriu načerpať silu pri modlitbe krížovej cesty. Možno my mladí nie vždy dokážeme doceniť potrebu modliť sa a tak premieňať naše každodenné starosti na lásku, veríme však, že odkaz tejto krížovej cesty neostane v našich životoch bez odozvy.

   

 • HVIEZDOSLAVOV KUBÍN TRIEDY LIENOK- VZPIERACNA

  Do galérie HVIEZDOSLAVOV KUBÍN TRIEDY LIENOK- VZPIERACNA boli pridané fotografie.

 • FEBRUÁROVÉ AKTIVITY TRIEDY LIENOK- VZPIERACNA

  Do galérie FEBRUÁROVÉ AKTIVITY TRIEDY LIENOK- VZPIERACNA boli pridané fotografie.

 • JANUÁROVÉ AKTIVITY TRIEDY LIENOK - VZPIERACNA

  Do galérie JANUÁROVÉ AKTIVITY TRIEDY LIENOK boli pridané fotografie.

 • Usilovné žiačky z krúžku eTwinning

  Naša škola sa aj tento školský rok aktívne zapája do projektov cez eTwinning. Žiačky z piateho až ôsmeho ročníka, ktoré pracujú v eTwinningovom krúžku, spolupracujú so žiakmi z Bulharska, Turecka a Rumunska, s ktorými si pod vedením pani učiteľky vytvorili projekt The World Of An Ordinary Pupil. V rámci tohto projektu tvoria články v anglickom jazyku o rôznych aktivitách, ktoré sa dejú v našej škole aj mimo nej. Projekt zahŕňa aj vlogy o tom, čo žiačky zvyknú robievať mimo školského vyučovania. Zároveň takto majú možnosť vidieť, ako funguje život v školách v ostatných krajinách zapojených do projektu.

 • Prihláška na stravovanie - doplnenie

  prihlaska_na_stravovanie.docx​​​​​​​

 • Rozprávkové vretienko

  Dňa 15.2.2018 sa v našej škole konalo školské kolo súťaže v prednese rozprávky - Rozprávkové vretienko. Súťaže sa zúčastnili žiaci 5.,6. a 7.ročníka.

  Umiestnenie:

  2.miesto - M. Pisarčíková

  3. miesto - V. Dedinská

  Všetkým súťažiacim ďakujeme za pekný umelecký zážitok.

 • Duchovná obnova

  "Pán je môj pastier, nič mi nechýba..." žalm 23

  Detskou svätou omšou v našom kostole sa v piatok 9. februára 2018 začala duchovná obnova pre piatakov a šiestakov. Keďže témou tejto duchovnej obnovy bola svätá omša, jej slávenie a predmety používané na svätej omši, dozvedeli sme sa pri rôznych aktivitách, piesňach aj nočnej modlitbe, čo je to alba, cimbórium, misál... Ráno sme, síce telesne unavení, ale duchovne posilnení, zakončili obnovu zamyslením sa nad podobenstvom o dobrom pastierovi.

 • Prerušenie výchovno-vzdelávacieho procesu

  Na základe zvýšenej chorobnosti počas posledných dní v našej materskej škole:

  Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dolnom Kubíne podľa § 6 ods. 2 písm. b) zákona  č. 355/ 2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých  zákonov a v súlade s metodickým usmernením MŠ SR č.15/2005 –Plán opatrení pre základné a stredné školy  a školské zariadenia  pre prípad pandémie chrípky v Slovenskej republike:

  odporúča prerušiť výchovno-vzdelávací proces v materskej  škole – ZŠ s MŠ Bobrov zrušiť všetky hromadné akcie pre deti 
  v čase od 15.2.2013  do 19.2. 2013 (vrátane).

  Ďakujeme za pochopenie a prajeme skoré uzdravenie

 • Geografická olympiáda

  Dňa 6.februára sa uskutočnila Geografická olympiáda, na ktorej sa zúčastnili štyria žiaci z našej školy pod vedením pani učiteľky Luchavovej. Úspešní riešitelia boli J. Šuvadová /2. miesto/, M. Dvorský /8. miesto/ a T. Čul /5. miesto/.  Žiačka M. Pisarčíková osadila vynikajúce 4. miesto.

  Všetkým ďakujeme za účasť a prajeme veľa úspechov do ďalšieho vzdelávania.

  Júlia Šuvadová postupuje na krajské kolo.

 • Skrátené vyučovanie

  Z dôvodu prerušenia dodávky elektriny bude v dňoch 6. a 7. 2 skrátené vyučovanie.

   

  utorok 6.2.2018 

  streda 7.2. 2018

  1. hod.   7:45 -   8:15

  2. hod.   8:25 -   8:55

  3. hod.   9:10 -   9:40

  4. hod.   9:45 -  10:15

  5. hod. 10:25 -  10:55

  6. hod. 11:00  - 11:30

  V nasledujúcich dvoch dňoch ŠKD  sa ruší.

 • 2. ročník MISS TALENT

  Dňa 25. 1. 2018 sa na našej škole uskutočnil 2. ročník MISS TALENT. Túto fashion - talentovú súťaž zorganizovali, za pomoci pani učiteliek, žiačky 6. A triedy, ktoré navštevujú krúžok Školský redakčný časopis. Za prítomnosti povzbudzujúceho obecenstva sa porota zhodla na nasledovnom poradí:

  1. miesto – Emka Pisarčíková (1. B)
  2. miesto – Vaneska Varadová (4. A)
  3. miesto -  Kiarka Jurčažáková (1. A)

                           Sandra Budzeľová

                           Nelka Kvasňaková (2. B)

  Všetkým dievčatám ďakujeme za účasť a tešíme sa na ďalšie spoločné stretnutia.

 • Karneval sa ruší

  Karneval, ktorý mal byť 31.1. sa ruší.

  Bude prebiehať  vyučovanie podľa rozvrhu, avšak s malou zmenou:

  ročníky 1.- 5.  končia štvrtou vyučovacou hodinou,

  ročníky 6.- 9.  končia piatou vyučovacou hodinou.

  Za pochopenie ďakujeme.

 • Zrušenie imatrikulácie

  Z ľútosťou Vám oznamujeme, že imatrikulácia  prvákov sa odkladá na neurčito a to zo zdravotných dôvodov.

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou Bobrov
  Nová cesta 361, 029 42 Bobrov
 • 043/5587126

Fotogaléria