Navigácia

Správa za školský rok

Správa

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2017/2018

Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 9/2006 Z.z.

§ 2. ods. 1 a Základné identifikačné údaje o škole: názov, adresa, telefónne a faxové čísla, internetová a elektronická adresa, údaje o zriaďovateľovi

Základné identifikačné údaje

Názov školyZákladná škola s materskou školou Bobrov
Adresa školyNová cesta 361, 029 42 Bobrov
Telefón043/5587126
E-mailriaditel@zsbobrov.edu.sk
WWW stránkazsbobrov.edupage.org
ZriaďovateľObec Bobrov

Vedúci zamestnanci školy

 Priezvisko, menoTelefónSluž. mobile-mail
RiaditeľMgr. Branislav Podhajský043/55871260911838200riaditel@zsbobrov.edu.sk
ZRŠ pre ZŠIng. Zuzana Lúchavová043/55871260911838200riaditel@zsbobrov.edu.sk
ZRŠ pre MŠMargita Šuvadová043/5587212 skolka.bobrov@orava.sk
vedúca ZŠSBc. Ivana Lipovská043/55872120910780121skolka.bobrov@orava.sk

Rada školy

 Titl., priezvisko, menoKontakt
predsedaDagmar Grobarčíková zástupca rodičov
pedagogickí zamestnanciMgr. Danka Pšenáková  
 Anna Jadroňová  
    
ostatní zamestnanciAlena Olejarová  
    
zástupcovia rodičovMgr. Janka Jendroľová  
 Danka Jagelčáková  
 Viktória Zemančíková  
    
zástupca zriaďovateľaJUDr. Jozef Slovík  
iníIng. Daniel Olejár  
 Milan Čajka  
 Mgr. Ondrej Kružel  

Poradné orgány školy

Názov MZ a PKVedúciZastúpenie predmetovPoznámka
Metodické združennie pre roč. 1 - 4Mgr. Katarína Fernézová1. -4. roč. 
Predmetová komisia 1Mgr. Sofia JanolkováMat, Fyz, Che, Geo, Bio, TchV, TšV 
Predmetová komisia 2Mgr. Eva HýlováSjl, Anj,Dej,Obn,Huv, Vyv, Nav, Etv, 

§ 2. ods. 1 b Údaje o počte žiakov školy vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami alebo údaje o počte detí v školskom zariadení

Údaje o počte žiakov

Počet žiakov školy: 189

Počet tried: 11

Podrobnejšie informácie:

Ročník:1.2.3.4.5.6.7.8.9.Spolu
počet tried22111111111
počet žiakov302719252216171518189
z toho ŠVVP 1124122215
z toho v ŠKD171142     34

§ 2. ods. 1 c Údaje o počte zapísaných žiakov do prvého ročníka základnej školy; údaje o počtoch a úspešnosti žiakov na prijímacích skúškach a ich následnom prijatí na štúdium na stredné školy

Zapísaní žiaci ZŠ

počet zapísaných prvákov k 30. 6. 2018: 27/ 14 dievčat

skutočný počet žiakov 1. ročníka k 15. 9. 2018: 27 /14 dievčat

počet detí s odloženou školskou dochádzkou: 2/0 dievčat

študujúci v zahraničí: 0/0 dievčat

Ukončenie školskej dochádzky na ZŠ k 30.6.2018

Počet žiakov

Nižší ročník 1

5.roč. 1

6.roč. 0

7.roč. 0

8.roč. 0

9.roč. 18

Spolu 20


 Nižší ročník5.roč.6.roč.7.roč.8.roč.9.roč.Spolu
Počet žiakov       

§ 2. ods. 1 d Údaje o počte prijatých žiakov do prvého ročníka strednej školy; údaje o počtoch a úspešnosti uchádzačov na prijatie

Úspešnosť žiakov na prijímacích skúškach na SŠ

 Gym 8.ročGym 6.ročGym 4.ročSOŠSOUOUInéSpolu
prihlásení        
prijatí        
% úspešnosti        

 

Stredná škola

 

9. ročník

Gymnázium Antona Bernoláka, Námestovo

2

Gymnázium M. Hattalu, Trstená

1

Stredná zdravotnícka škola, farmaceutický laborant, Banská Bystrica

1

SOŠ podnikania, Banská Bystrica

1

SOŠ technická, Námestovo

3

SZŠ Dolný Kubín (zdravotná)

3

SOŠ technická Nižná

2

Pedag. a sociál. Akadémia, Turčianske Teplice

1

Obchodná akadémia DK

1

SOŠ lesnícka Tvrdošín

1

SOŠ Námestovo

1

§ 2. ods. 1 e Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov podľa poskytovaného stupňa vzdelania

Klasifikácia tried

TriedaANJBIOCVMČSPDEJETVFYZGEOHUVCHEMINVINFANKLITMAT
2.A1       1     1,08
2.B1       1     1,21
3.A1,22       1  1  1,44
4.A1,46       1 1   1,71
5.A1,642,14 2,091,77  2,271  1  2,18
6.A1,932 2,072,07 1,872,131  1  2,47
7.A2,122,18 2,472,47 2,182,531,061,94 12,12 2,59
8.A1,932,53  1,87 2,071,93 1,6 1  2,2
9.A2,292,06  1,94 1,882,39 2,29 1,06  2,24
1.A1       1     1
1.B1       1     1

TriedaNAVOBNOBVOSRPsPPRVPrPRIPrvRUJSJLSPRSVPSKDŠPP
2.A1       1 1,311   
2.B1       1 1,291   
3.A1      1,11  1,561   
4.A1,13    1 1,33  1,721   
5.A1         2,451   
6.A1,21,67        2,311   
7.A1,241,88        2,761,06   
8.A1,071,4       2,272,1311  
9.A1,121,88       2,182,51   
1.A1       1 1,141   
1.B1       1 1,131   

TriedaTCHVTECHTSVTEVTHFVLAVUMVYVZ
2.A  11   1 
2.B  1    1 
3.A  11 1,11 1 
4.A  1  1,32 1 
5.A 11    1 
6.A 11,07    1,2 
7.A 11,24    1,18 
8.A 11   1  
9.A 11,13   1  
1.A  11   1 
1.B  11   1 

Prospech žiakov

Komisionálne skúšky: štyria žiaci 1.B, 4.A, 6.A, 9.A si plnia povinnú školskú dochádzku v zahraničí zo slovenského jazyka a literatúry. Ďalší 4 žiaci študujúci v zahraničí - v 1.A, 3.A. 5. A . trieda - po dohode s rodičmi a v súlade so školským zákonom budú preskúšaní po ukončení 4. ročníka a 9. ročníka.

TriedaPočetProspeliNeprospeliNeklasifikovaní
2.A131300
2.B141400
3.A202000
4.A252400
5.A232300
6.A161500
7.A171700
8.A151500
9.A181700
1.A151500
1.B151400

Komisionálne skúšky: štyria žiaci 1.B, 4.A, 6.A, 9.A  si plnia povinnú školskú dochádzku v zahraničí zo slovenského jazyka a literatúry.  Ďalší 4 žiaci študujúci v zahraničí – v 1.A, 3.A. 5. A . trieda – po dohode s rodičmi a v súlade so školským zákonom budú preskúšaní po ukončení 4. ročníka a 9. ročníka.

Dochádzka žiakov

TriedaPočetZamešk. hod.Zam. na žiakaOspravedlnenéOspr. na žiakaNeospravedlnenéNeosp. na žiaka
2.A1384565,0084565,0000,00
2.B14107776,93107776,9300,00
3.A2093251,7893251,7800,00
4.A25126653,48126653,4800,00
5.A23141364,23141364,2300,00
6.A16107871,87107871,8700,00
7.A17154190,65154190,6500,00
8.A151628108,531628108,5300,00
9.A18149387,82149387,8200,00
1.A1573252,2973252,2900,00
1.B1589864,1489864,1400,00

Výsledky externých meraní

NázovPočet žiakovÚspešnosť v %Iný údaj o úspešnosti
Monitor SJL   
Monitor MAT   

§ 2. ods. 1 f Zoznam študijných odborov a učebných odborov a ich zameraní, v ktorých škola zabezpečuje výchovu a vzdelávanie, zoznam uplatňovaných učebných plánov

Odbory a učebné plány

§ 2. ods. 1 f

Odbory a učebné plány     

Školský vzdelávací program – disponibilné hodiny

1. ročník  - inovovaný od 1. 9. 2015

Anglický jazyk        ......................................... 0,5 hod.

Prvouka                 ......................................... 0,5 hod.

Telesná výchova     ............................................ 1 hod.

2. ročník

Slovenský jazyk a literatúra ................................. 3 hod.

Anglický jazyk        ............................................. 1 hod.

Matematika   ....................................................... 1 hod.

3. ročník

Slovenský jazyk a literatúra        .......................... 2 hod.

Prírodoveda ....................................................... 1 hod.

Matematika   ....................................................... 1 hod.

 Výtvarná výchova ............................................. 1 hod.

4. ročník

Slovenský jazyk a literatúra        .......................... 2 hod.

Prírodoveda ....................................................... 1 hod.

 Vlastiveda   ....................................................... 1 hod.

Matematika   ....................................................... 1 hod.

5. ročník  - inovovaný od 1. 9. 2015

Čítanie s porozumením               .......................... 1 hod.

Anglický jazyk (prvý CJ)             .......................... 1 hod.

Matematika            ............................................. 1 hod.                                               

6. ročník

Slovenský jazyk a literatúra        .......................... 1 hod.

Čítanie s porozumením               ........................ 0,5 hod.

Chémia        ..................................................... 0,5 hod.

Biológia        ....................................................... 1 hod.

Dejepis                 ........................................... 0,5 hod.

Geografia               ........................................... 0,5 hod.

Matematika            ............................................. 1 hod.                                               

7. ročník

Slovenský jazyk a literatúra        ............................... 1 hod.

Ruský jazyk (druhý CJ)               ............................... 1 hod.

Chémia                  ................................................ 0,5 hod.

Biológia                 ............................................... 0,5 hod.

Dejepis                  ................................................... 1 hod.

Geografia               ................................................... 1 hod.

Matematika            ................................................ 1,5 hod.

8. ročník

Ruský jazyk (druhý CJ)               ................................ 1 hod

Chémia                  ................................................. 0,5 hod.

Biológia        ........................................................... 0,5 hod.

Dejepis        .............................................................. 1 hod.

Geografia     .............................................................. 1 hod.

Občianska náuka     .................................................. 0,5 hod.

Náboženská výchova        ......................................... 0,5 hod.

Matematika                     ............................................ 1 hod.

9. ročník

Fyzika                    ...................................................... 1 hod.

Biológia                 ...................................................... 1 hod.

Geografia               ...................................................... 1 hod.

Občianska náuka     ................................................... 0,5 hod.

Náboženská výchova ................................................. 0,5 hod.

Matematika            ...................................................... 1 hod.

Svet práce             ................................................... 0,5 hod.

Technika                ................................................... 0,5 hod.

Rozširujúce hodiny

 

Učebný variant

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Spolu

Počet tried v ročníku

2

1

1

1

1

1

1

1

1

10

ŠkVP

1

1

1

1

1

5

Inovovaný ŠkVP

1

1

1

1

4

Štruktúra tried

 Počet triedPočet žiakovPočet individ. integrovaných
Nultého ročníka000
Prvého ročníka2280
Bežných tried814613
Špeciálnych tried000
Pre nadaných000
Spolu1017413

§ 2. ods. 1 g Údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu pedagogických zamestnancov školy

Zamestnanci

Pracovný pomer

Zamestnanci

Pracovný pomer

Počet pedag. prac.

Počet nepedag. prac.

Počet úväzkov pedag. prac.

Počet úväzkov nepedag. prac.

ZÁKLADNÁ  ŠKOLA

 

 

 

 

TPP

14

5

12,1082

3,96

DPP

1

0

0,3913

0

Znížený úväzok

4

3

1,4995

1,96

Znížená pracov. schopnosť

0

2

0

1,46

Dohoda o vykonaní práce

1

0

0,043

0

 Materská dovolenka

1

0

1

0

ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ

TPP

1

0

0,5

0

 

MATERSKÁ ŠKOLA

TPP

4

2

4

1,3

Znížený úväzok

0

2

0

1,3

 

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ

TPP

0

3

0

3,0

Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov

početnekvalifikovanýchkvalifikovanýchspolu
učiteľov01515
vychovávateľov011
asistentov učiteľa000
učiteľov MŠ044
spolu02020

Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov

počet

nekvalifikovaných

kvalifikovaných

spolu

učiteľov ZŠ

0

15

15

vychovávateľov ŠKD

0

1

1

učiteľov MŠ

0

4

4

spolu

0

20

20

 

Predmety vyučované nekvalifikovane

Predmet

I. stupeň

II. stupeň

Ruský jazyk

------

57%

Fyzika

-------

100%

Dejepis

------

10%

Občianska náuka

------

100%

Svet práce/technika, technická výchova

-------

65%

Výtvarná výchova a výchova umením

--------

0%

Hudobná výchova

--------

100%

§ 2. ods. 1 h Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy

Vzdelávanie zamestnancov

Ďalšie vzdelávaniePočet absolventovPočet študujúcich
1.kvalifikačná skúška72
2.kvalifikačná skúška52
štúdium školského manažmentu--------------------
špecializačné inovačné štúdium--------------------
špecializačné kvalifikačné--------------------
postgraduálne--------------------
doplňujúce pedagogické1----------
vysokoškolské pedagogické19----------
vysokoškolské nepedagogické2----------

Základná škola a školský klub detí

Všetci pedagogickí zamestnanci majú magisterské vzdelanie a všetci spĺňajú kvalifikačné požiadavky. 7 pedagogických zamestnancov má 1. kvalifikačnú skúšku alebo jej náhradu, 5 má 2. kvalifikačnú skúšku. Všetci vedúci zamestnanci majú absolvované platné vzdelávanie riadiacich zamestnancov.

Materská škola

 Všetci 4 pedagogickí zamestnanci spĺňajú kvalifikačné predpoklady - 3 majú maturitné vzdelanie a 1 bakalárske. 3 učiteľky majú 1. kvalifikačnú skúšku. Zástupkyňa riaditeľa pre MŠ má absolvované platné vzdelávanie riadiacich zamestnancov.

Prehľad vzdelávania pedag. zamestnancov v školskom roku 2016/2017:

Ďalšie vzdelávanie

Počet absolventov

Počet študujúcich

Základná škola + ŠKD

 

1. kvalifikačná skúška

1

0

2. kvalifikačná skúška

2

0

Edulab - 3. modul

2

0

„Moja prvá škola“ – Edulab   

a Samsung School 

0

3

 

 

Materská škola

 

1. kvalifikačná skúška

0

0

§ 2. ods. 1 i Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti

Prehľad výsledkov súťaží a olympiád

Literárne súťaže

Na našej škole sa v decembri 2016 konalo školské kolo v prednese slovenských povestí - Šaliansky Maťko. Školského kola sa zúčastnilo 13 súťažiacich v dvoch kategóriách.

II. kategória (4. – 5. r.)

1. miesto –  E. Matejíčková.

III. kategória

1.miesto získala žiačka  6. ročníka – K. Kubíková.

 

  V školskom kole recitačnej súťaže HVIEZDOSLAVOV KUBÍN v marci 2017.

Dňa  20.3.2017 sa konalo školské kolo literárnej súťaže v prednese poézie a prózy - Hviezdoslavov Kubín.

V kategórii 1. - 4. sa zúčastnilo 25 žiakov.

Umiestnenie  1. Karolína Bineková

                   2. Natália Parížková

                   3. Tatiana Onderková

 

V kategórii 5. - 9.  sa zúčastnilo 10 žiakov.

Umiestnenie  1. miesto ---------

                    2. Karin Kubiková

                        Timea Žitňáková

                    3. Viktória Šelianová

                        Júlia Šuvadová

Do okresného kola postúpila Karolína Bineková.

OLYMPIÁDA  zo SJL

Dňa 10.11.2016 sa uskutočnilo šk. kolo olympiády zo SJL v kategórii C. Olympiády sa zúčastnili žiačky 8. ročníka - Z. Antalcová a L. Čajková a žiaci 9. ročníka - A. Šuvadová a P. Šelian.

 

Umiestnili sa - 1. miesto nebolo, 2. miesto L. Čajková, 3. miesto P. Šelian a 4. miesto si podelili

A. Šuvadová a Z. Antalcová.

 

RUSKÝ JAZYK

 

Pod vedením p. učiteľky Bucovej Anny sa žiačka Kristína Úradníková pripravovala na prednes ruskej poézie a výsledkom bolo 1. miesto v  súťaži Michalkov pamätník.

 

NÁBOŽENSKÁ VÝCHOVA

Na Biblickej olympiáde sa zúčastnili M. Šurinčíková, L.  Čajková, M. Gargašová, ktoré sa umiestnili na 6. mieste.

VÝTVARÁ VÝCHOVA A VÝCHOVA UMENÍM

  Žiaci sa počas celého roku aktívne zapájali do výzdoby pavilónov našej školy, či už išlo o jesennú, zimnú, vianočnú, jarnú či veľkonočnú výzdobu.

TELESNÁ a ŠPORTOVÁ VÝCHOVA

Žiaci našej školy sa zúčastnili na atletickom štvorboji v Rabči.  Tiež sa zúčastnili okresného kola v malom futbale starších žiakov ZŠ – Jednota Cup.Výrazný úspech nedosiahli.

Na Slanej vode v Oravskej Polhore sa uskutočnilo okresné kolo v cezpoľnom behu. Družstvo dievčat (Antalcová Zuzana- 10. miesto, Rusnáková Klára – 3. miesto, Šelianová Viktória-5. miesto) získalo 1. miesto a družstvo chlapcov (Dávid Varada, Šelian Peter, Marek Barčák) získalo 5. miesto.

Krajské kolo:

Žiačky zúčastnili krajského kola v cezpoľnom behu v Liptovskom Mikuláši,  kde sa ako družstvo umiestnili na peknom 5 mieste a ako jednotlivci nasledovne: Antalcová Zuzana 15. miesto, Šelianová Viktória 16. miesto a Škapcová Nina 21. miesto.

Polhorská latka

V skoku do výšky svoje talenty ukázali i naši žiaci na súťaži v Oravskej Polhore. Najlepšie výsledky získali: Nina Škapcová - 2. miesto a Agnesa Kurjaková 4. miesto.

Štvorboj:

Mladšie žiačky obsadili naše dievčatá výborné  2. miesto, kde Nina Škapcová  bola najlepšou v skupine a umiestnila sa na 1. mieste.

Skupina staršie dievčatá obsadili 8. miesto, a ako jednotlivec sa najlepšie umiestnila Natália Jagnešáková na 23. mieste. Starší žiaci 9. miesto, kde bol najlepší jednotlivec Marek Barčák   s miestom 16.-17.

MAJSTROVSTVÁ OKRESU V ATLETIKE STARŠÍCH ŽIAKOV a ŽIAČOK:

Družstvo žiačok získalo celkovo 2. miesto a družstvo žiakov celkovo 9. miesto.

NAJÚSPEŠNEJŠÍ ŽIACI:

300 m: 1. miesto: N. Škapcová

800 m: 8 miesto: Z. Antalcová, 14. V. Šelianová

4x60m: 3. miesto:  A Jagnešáková, Bakaľová, Rusnáková, Škapcová

Skok do výšky: 10- miesto: V. Rusnáková

Skok do diaľky: 1. miesto – N. Škapcová

Vrh guľou: 3. miesto: Kurjáková A.

Hod kriketkou:  10. miesto: Úradníková K..

 

N. Škapcová postúpila na Krajské kolo v atletike:

Výsledok: 1. miesto v behu na 300 m a tiež peknom 2. mieste v skoku do diaľky.

 

HĽADÁME NOVÝCH OLYMPIONIKOV

Žiačky Klára Rusnáková, Magdaléna Šurinčíková, Viktória Šelianová, Erika Bakaľová, Nina Škapcová a Lucia Čajková zúčastnili   celoslovenského kola.

 

ATLETIKA MLADŠÍK ŽIAKOV a ŽIAČOK:

Družstvo našich žiačok sa umiestnilo na treťom mieste.

Nina Škapcová  -    2.miesto : beh na 300m s časom 51,15

                            3. miesto : skok do diaľky z dĺžkou 413cm  

Erika Bakaľová - 2. miesto : skok do diaľky z dĺžkou 417cm

Viktória Šelianová -  1. miesto : beh na 600 m 

Monika Lavorová - 2. miesto : vrh guľou

Bakaľová, Majchráková, Škapcová N.,Šelianová - 3. miesto : štafeta 4x 60 m 

Družstvo chlapcov sa umiestnilo na 10. mieste.

Martin Kepeň - 3. miesto : skok o diaľky s dĺžkou 447cm

 

 

KALOKAGATIA

 

Do podujatia sa zapojila aj naša žiačka Zuzana Antalcová, z 8.A triedy, konkr. v bežeckom lyžovaní. Celkovo sa tejto športovej akcie zúčastnilo 88 škôl zo Slovenska.

 

Vo výtvarnej súťaži sa zapojili aj naši žiaci.  Emka Bineková z 1.A  a Jaroslav Lukáš  zo 4.A .Obidvaja sa umiestnili na poprednom 2. mieste,  každý vo svojej kategórii.

HUDOBNÁ VÝCHOVA

VÝSLEDKY ŠKOLSKÉHO KOLA SLÁVIKA SLOVENSKA, ktorého príprava prebiehala v marci.

 

Výsledky:

1. kategória – 1. – 3. ročník

1. miesto – Natália Parišková

2. miesto – Emka Drinková, Oliver Pindiak

3. miesto – Emka Bineková, VaneskaVaradová

2. kategória – 4. – 6. ročník

1. miesto – Vaneska Dedinská

2. miesto – Miriam Pisarčíková

3. miesto – Viktória Šelianová

3. kategória – 7. – 9. ročník

1. miesto – Agnesa Kurjáková

2. miesto – Janka Dedinská

3. miesto – Adriána Mikulášová 

Víťazky postúpili na okresné kolo, kde A. Kurjáková obsadila 2. miesto.

Okresné kolo :Miriam Pisarčíková (5. ročník), Júlia Šuvadová (6. ročník) a Marek Dvorský (7. ročník). Úspešní boli M. Dvorský (2. miesto – postupuje na krajské kolo) a M. Pisarčíková (6. miesto).

Pytagoriáda  žiakov 5., 6., 7. a 8. ročníka.

Úspešná v školskom kole bola  Eva Matejíčková  5. A triedy.

Matematická olympiáda: Eva Matejíčková bola úspešná riešiteľka (3.-5. miesto)  iriam Pisarčíková, ktorá sa umiestnila na 14. – 19. mieste.

Technická olympiáda. Úspešní riešitelia Dávid Varada (7. ročník),

Dávid Lavor (8. ročník) a Michal Antalec (9. ročník) reprezentovali školu na okresnom kole v Námestove, kde získali 3. miesto.

Biologickej olympiády – úroveň D sa zúčastnili Júlia Šuvadová a Erika Bakaľová.

Krajská súťaž  z geografie – zúčastnil sa jej Marek Dvorský, bol úspešný riešiteľ, umiestnil sa na 13. mieste.

V marci sa uskutočnili okresné kola matematickej súťaže Pytagoriáda.

V kategórii P3 – 3. ročník sa umiestnil Andrej Kurtulík  20. miesto.

V kategórii P4 – 4. ročník sa umiestnil Michal Rábik   3. - 4. miesto.

V kategórii P5 – 5. ročník sa umiestnila Eva Matejíčková 16. – 18. miesto.

V apríli 2017 sa uskutočnila IQ olympiáda, ktorej sa zúčastnili – Mirka Kozáková a Mária Gargašová.

Súťaže Leonardo sa zúčastnil Martin Ptačin. Odmenou pre súťažiacich bol výlet do Poľska. Súťaž sa konala v obci Makowie Podhalanskim.

Aktivity a prezentácia na verejnosti

Vložiť text o prezentácii školy na verejnosti (napr. vydávanie školského časopisu, školské akadémie, športové a kultúrne akcie, poskytovanie služieb žiakom a rodičom a pod...)

ZÁKLADNÁ ŠKOLA

Podujatia a akcie organizované školou:

 

-          Jesenné účelové cvičenie Klin – socha Ježiša Krista, Ťaskovka

-          Deň mlieka

-          Deň jazykov

-          4. ročník týždňa „Hovorme o jedle“

-          Projekt „Hovorme o jedle“, kde nám udelili Strieborný diplom za aktívnu účasť

-          Deň jablka

-          Mikuláš

-          Vianočné trhy

-          Noc čítania Biblie

-          Výchovný koncert s protidrogovou tematikou „Trinásta komnata“

-          Exkurzia do Bratislavy – návšteva Parlamentu SR

-          Školský karneval

-          Švihadlový maratón

-          Slávik Slovenska

-          Deň vody

-          Hudobno-vzdelávací antidiskriminačný program pod názvom „Buďme ľudia“

-          MDD – oživili sokoliari z Banskej Bystrice

-          Deň Zeme

-          Literárno-fyzikálna exkurzia v Martine

-          IQ olympiáda

-          Miss talent

-          Etwinning – projekt s 5. A

-          Exkurzia z dejepisu a OBN pre žiakov 7.  – 9. ročníka

-          Plavecký výcvik pre 3. ročník a zdokonaľovací plavecký výcvik pre 6. ročník

-          Deň matiek

-          Škola v prírode – 3. ročník

-          Plánovaný výlet žiakov 5. - 9. ročníka do Pribyliny, Belianskej jaskyne, Pienin a Červeného kláštora sa uskutoční 16.6.2017.

-          Letné účelové cvičenie prebehne 26.6. teoretická časť a 28.6. praktická časť spojená s pochodovým cvičením na Kýčeru.

 

Plánovaná exkurzia na ČOV v Námestove sa z technických príčin neuskutočnila.

Plánovaná exkurzia po Lesníckom náučnom chodníku Ťaskovka - Klin sa neuskutočnila z časových dôvodov.

Akcia Separovanie odpadov -   Breza sa z časových príčin neuskutočnila.

Plánovaná exkurzia Tvrdošín – Priehradný múr sa neuskutočnila z časových dôvodov.

Návšteva centra Návrat so žiakmi 9. ročníka (29.6.) – prevencia pred rôznymi formami závislosti – beseda s chovancami centra.

 

Školské akcie, besedy, súťaže

Medzi úlohy a ciele sme zaradili aj uskutočnenie exkurzií, výletov či návštevy divadelných predstavení. Ich realizáciou sme prispeli k pestovaniu slovenského povedomia a k spoznávaniu histórie slovenského národa:

 

SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA:

 

LITERÁRNO-FYZIKÁLNA EXKURZIA

Žiaci 7. – 9. ročníka navštívili Maticu slovenskú a Národný cintorín v Martine.

 

ČÍTAJME SI

Aj v tomto roku sa naša škola  zapojila do projektu Čítajme si... 2017, ktorý sa uskutočnil  v júni,  od 09:00 do 15:00 hod.  Projekt vznikol pred ôsmimi rokmi s cieľom pritiahnuť k čítaniu viac detí a zároveň poukázať na význam literatúry pre detského čitateľa. Realizuje sa 6-hodinovým čitateľským maratónom, do ktorého sú zapojené deti z viacerých miest Slovenska. Krstnou mamou projektu je pani Oľga Feldeková.

ČÍTAME SI ROZPRÁVKY

Zapojili sme sa do projektu podporovaného Ministerstvom školstva, ktorého hlavnou úlohou bolo pritiahnuť žiakov čítať rozprávky.

TVORÍME PLAGÁTY

Na hodinách slohovej výchovy v rámci tematického celku  - Informujeme včas  a správne 5. A trieda preukázala svoju kreativitu a tvorivosť formou zaujímavých plagátov.

 

ZÁLOŽKA SPÁJA NÁS

Naša škola spolupracovala so školou Š. Moyzesa z Banskej Bystrice. Vymenili sme si záložky, ktoré vyrobili naši žiaci.

 

BÁBKOVÉ DIVADLO NA PALIČKE

Žiaci . A si museli vyrobiť postavičky a kulisy potrebné k rozprávkam. Potom im nič nebránilo, aby svoje originálne predstavenie predviedli svojim spolužiakom, ktorí ich odmenili potleskom.

.

PRÁCA S UMELECKÝM TEXTOM

Pri práci s umeleckým textom žiaci 6. A použili inovatívne metódy - zhlukovanie, päťveršík, rotujúci prehľad, tvorivé písanie a zašifrované vety.

Tvorivé hry, aktivity a zážitkové metódy ponúkajú žiakom veľký priestor na sebarealizáciu, rozvoj predstavivosti, fantázie, tvorivosti a v neposlednom rade sú zdrojom množstva informácii a zábavy.

 

DRAMATIZÁCIA

V 6.A triede sme zdramatizovali túto rozprávku trochu iným, modernejším spôsobom. Námet sme čerpali z rozhlasovej hry súčasného spisovateľa Daniela Heviera. Žiaci si pripravili scenár, kostýmy, rekvizity a moderná rozprávka bola na svete.

 

ANGLICKÝ JAZYK   A  RUSKÝ JAZYK

Na našej škole sa uskutočnil Európsky deň jazykov, kde žiaci z jednotlivých tried predstavili niektorú z európskych krajín.

ANGLICKÝ JAZYK  

1.    Žiaci 5.A sa v rámci vyučovania anglického jazyka zapojili do projektu "Look where we live!", v ktorom spolupracujú so žiakmi zo španielskej školy v meste Gijón. Zdokonaľujú sa tak v používaní cudzieho jazyka a učia sa spolupracovať so zahraničným partnerom.

            Na úvod si deti vzájomne poslali pohľadnice, ktoré sami vyrobili.

2.    Deti z 5. A pokračujú v úlohách eTwinning projektu "Look, where we live!" a tentokrát sa vybrali na potulky Bobrovom. Zastavili sa na všetkých dôležitých miestach, na ktoré si spomenuli a všetko si zdokumentovali. Z fotiek vzniklo video, ktoré poslali kamarátom v Španielsku, aby im tak predstavili miesto, kde žijú. Španielske deti im následne poslali video o meste Gijón, v ktorom žijú oni. 

3.    Letáky - Piataci vyrábali letáky o našej dedinke Bobrov. Poslali ich do Španielska deťom, ktoré s nimi spolupracujú na eTwinning projekte "Look, where we live!“

4.    Dievčatá z 5. A v rámci etwinning projektu "Look, where we live!" pripravovali jedno z tradičných slovenských jedál - zemiakové placky. Splnili tak ďalšiu z plánovaných aktivít, ktorými sa snažia priblížiť deťom z partnerskej španielskej školy našu krajinu.

 

 NÁBOŽENSKÁ VÝCHOVA

 

NOC BIBLIE

Pre našich siedmakov a ôsmakov sa v piatok 2. decembra podvečer začala slávením svätej omše v kostole sv. Jakuba Noc čítania Biblie. Hlavným cieľom bolo čítanie Biblie s porozumením pre hlbšie pochopenie Božieho slova, ktoré  bolo sprevádzané ďalšími rôznymi aktivitami.

 

MISIJNÝ JARMOK

Dňa 27. októbra 2016 uskutočnil 17. misijný jarmok v priestoroch Cirkevnej základnej školy sv. Gorazda v Námestove. Naši siedmaci svojou účasťou a kúpou rôznych (oku aj žalúdku lahodiacich) výrobkov od šikovných detí a ich rodičov podporili misijné diela rehoľných sestier Satmárok v Albánsku.

 

DEJEPIS

Exkurzia z dejepisu a občianskej náuky pre žiakov  7. – 9. ročníkov.

 

V priebehu mesiaca apríl sa žiaci 7. - 9. ročníka spolu s vyučujúcimi zúčastnili exkurzie v Seradi. Navštívili Múzeum holokaustu v Seredi  je zamerané na prevenciu proti rasizmu, xenofóbii, antisemitizmu a na všetky ľudsko-právne otázky.

 

 

 

OBČIANSKA VÝCHOVA

Exkurzia do Bratislavy sa uskutočnila pre 7. – 9. ročník.  Pozreli si vnútorné priestory parlamentu a oznámili sa  s jeho históriou.

 

VÝTVARÁ VÝCHOVA A VÝCHOVA UMENÍM

Tradíciou sa stalo zhotovenie vianočných pozdravov, pekných prác pri príležitosti Dňa matiek či darčekov pre budúcich prvákov.

 

 

ABSOLÚTNY VÍŤAZ HEURÉKA

 V priestoroch našej školy pôsobí SZUŠ Heuréka. Náš žiak Vladimír  Mikuláš 8.A sa stal absolútny víťaz v súťaži všetkých umeleckých škôl, ktoré spravuje Heuréka.

 

HUDOBNÁ VÝCHOVA

Žiačky spolu s pani učiteľkou Z. Lúchavovou a Z. Franekovou pripravili spev ľudových piesní so žiačkami, ktoré reprezentovali našu školu v súťaži Slávik Slovenska i na Dni matiek a v programe v Mesiaci úcty ku starším.

VIANOČNÝ KONCERT

Zazneli na ňom pekné vianočné koledy v kostole v Bobrove, ktoré spievali vyštudovaní speváci.

TELESNÁ a ŠPORTOVÁ VÝCHOVA

SVETOVÝ DEŇ BEHU

Pre svoje zdravie treba niečo urobiť. Tento beh bol len začiatkom...

 

LYŽIARSKY VÝCVIK

Lyžiarsky výcvik pre žiakov 7. ročníka sa uskutočnil v Krušetnici, kde zdokonaľovali svoje lyžiarske umenie a na hoteli ALTIS, kde využívali  všetky ponúknuté služby, aby mohli po namáhavom dni zrelaxovať.

 

FLORBAL CUP

Už opäť sa na našej škole uskutočnil turnaj žiakov vo florbale. Tohtoročného FLORBAL CUPU sa zúčastnilo 8 družstiev.

Vyhodnotenie:

1. miesto: Gumkáči :  Šelian P. 9.r., Bomba P. 8.r., Úradník D. 7. r.

2. miesto: Autisti-  9. ročník :  Matejíček M., Jagelčák F., Ptáčin M.

3. miesto: Anžukovci:  Antalec M. 9r., Lipovský M. 8.r., Fidrik T. 9. r.

 

FLORBAL PRIATEĽSTVA

Žiaci našej školy sa zúčastnili priateľského zápasu s družstvom žiakov v Kline. Síce nezvíťazili, ale  príjemne a vhodne využili svoj voľný

 

MIKULÁŠSKA LATKA

 

Zorganizovali sme ďalší ročník v skoku do výšky, aby sme žiakov motivovali venovať sa športu.

 

  1. - 2. ročník chlapci : 1. Majchrák Martin 1.B   1. - 2. ročník dievčatá :  1. Namisovská Viktória 2.A

                                   2. Kurtulík Lukáš  2.A                                        2. Varadová Viktória 1.B

                                   3. Slovík Gregor   2.A                                        3. Pavláková Kristína 2.A

  

3. ročník chlapci         1. Homola Šimon  3.A         3. ročník dievčatá :  1. Varadová Vanesa 3.A         

                                   2. Kurtulík Andrej  3.A                                       2. Rehmová Viktória 3.B

                                   3. Šurinčík Dušan  3.A                                      3. Ptačinová Lívia 3.A

  4. - 5. ročník chlapci    1. Gužík Lukáš 4.A       4. - 7. ročník dievčatá    1. Šuvadová Lenka 5.A

                                    2. Kovács Milan 4.A                                         2. Šelianová Viktória 6.A

                                    3. Kubík Kevin  4.A                                          3. Matejíčková Eva 5.A

 6. - 7. ročník chlapci     1. Kepeň Martin 7.A      8. - 9. ročník dievčatá    1. Rusnáková Klára 8.A

                                    2. Varada Dávid 7.A                                           2. Rusnáková Viktória 9.A

                                    3. Uradník Dávid  7.A                                         3. Kurjaková Agnesa 9.A    

 8.-  9. ročník chlapci     1. Barčák Marek 8.A

                                    2. Šelian Peter 9.A

                                    3. Antalec Michal 9.A

 

INÁ ČINNOSŤ - zameranie

 

Na hodinách SJL, /VYV, VUM, HUV, 1AJ, 2RJ, DJZ, OBN sme prostredníctvom literárnych ukážok, hudobných nahrávok, prezentácií či motivácií venovali zvýšenú   pozornosť:

 

Ø  výchove k manželstvu a rodičovstvu

Ø  protidrogovej prevencii

Ø  ochrane životného prostredia

Ø  multikultúrnej výchove

Ø  environmentálnej výchove

Ø  osobnostnému a sociálnemu rozvoju

Ø  tvorbe projektov a prezentačným zručnostiam

Ø  regionálnej výchove

Ø  finančnej gramotnosti

 

MATERSKÁ ŠKOLA

·         výtvarné práce do súťaže „Ochrana životného prostredia“, do časopisu Včielka a televízie LUX

·         okresná športová olympiáda - 1. miesto v štafetovom behu 4x30 m                             2. m. v behu na 30m – Martin Majchrák, 3.m. v skoku do diaľky – Markus Balaban  

·         okresná výstava šarkanov ŠARKANIÁDA v OC Klinec v Námestove

·         výstavka prác z plodov jesene  - „Kútik jesene“

·         kultúrny program pre seniorov "Jeseň života"

·         návšteva bábkového divadelného predstavenia „O rybárovi a morskej panne“

·         výroba adventných vencov a kalendárov, vianočných ozdôb a medovníkov a vianočná besiedka, ukážka pečenia vianočných oblátok v základnej škole

·         privítanie Mikuláša v Detskom zábavnom centre Kinderland v Námestove a list Ježiškovi do Rajeckej Lesnej

·         karneval v kultúrnom dome a fašiangové tradície – kútik zo života našich predkov „Minulosť“  

·         návšteva prvákov v škole a výroba záložky pre nich

·         zápis do 1. ročníka

·         v mesiaci knihy babička čítala deťom rozprávky – „Rozprávky starej mamy“

·         v mesiaci lesov sme sa so zamestnancom štátnych lesov Ing. Olejárom rozprávali o tom ako rastú stromy a ako máme chrániť prírodu a pozorovali sme sadenie lesných drevín v areále školského dvora

·         výchovný koncert spojený s dopravnou výchovou „Máš rád druhého ako hudbu“ a ukážka služobnej kinológie – spolupráca s policajným zborom

·         ŠTRNGÁLKY – prehliadka detských piesní v Or. Veselom – Barborka Košťálová, Emka Bineková

·         Matematická olympiáda v Zákamennom – Martinko Majchrák a Vaneska Chromčáková

·         v duchu veľkonočných sviatkov sme vyzdobili kraslice

·         v máji sme si postavili menší máj  

·         vystúpili sme s kultúrnym programom ku Dňu matiek

·         oslava MDD hrami , rôznymi súťažami a dobrým guľášom v prírode

·         školský výlet – Oravská železnička v Oravská železnička

§ 2. ods. 1 j Údaje o projektoch, do ktorých je škola zapojená

Projekty


 

Infovek - od roku 2004 - moderné komunikačné technológie vo vyučovacie

Robo-Lab - od. roku 2005 - podpora Infoveku

Školské ovocie - od roku 2010 - jablko a jablková šťava

Planéta vedomostí - od roku 2011

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť - od. roku 2012

Od šk. roku 2013/2014:

·         Zvyšovanie kvality vzdelávania na ZŠ a SŠ s využitím elektronického testovania

·         Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva

·         Podpora profesijnej orientácie žiakov ZŠ na odborné vzdelávanie a prípravu prostredníctvom rozvoja polytechnickej výchovy zameranej na rozvoj pracovných zručností a práca s talentami

·         Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania sociálno-patologických javov v školskom prostredí

·         Moderné vzdelávanie - digitálne vzdelávanie pre všeobecno-vzdelávacie predmety

Od šk. roku 2014/2015

·         Aktivizujúce metódy vo výchove

·         Nové trendy vzdelávania učiteľov anglického jazyka na ZŠ

·         Proxiková euroakadémia (MŠ)

Od šk. roku 2015/2016

·         Moja prvá škola -  v spolupráci s Edulab a Samsung School

Od šk. roku 2016/2017

·         COOP Jednota šport pre všetkých

·         Kozmix – Edulabl

·         E.tweening

§ 2. ods. 1 k Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou v škole

Výsledky inšpekčnej činnosti

Dátum poslednej inšpekčnej kontroly:

Druh inšpekcie:

Ak bola inšpekcia vykonaná v šk. roku 2016/2017, uveďte predmety a oblasti (riadenie, proces, podmienky), v ktorých bola dosiahnutá úroveň:

- veľmi dobrá

- dobrá

- priemerná

- málo vyhovujúca

- nevyhovujúca

- kľúčové pozitívne stránky školy

- oblasti vyžadujúce zlepšenie


Tento školský rok inšpekcia na našej škole nebola

§ 2. ods. 1 l Údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach školy

Materiálno-technické podmienky

V súvislosti so zabezpečením výchovnovzdelávacieho procesu uviesť hodnotenie

- priestorov školy (učebne, odborné učebne, telocvične, ihriská, školská jedáleň a pod.)

- zabezpečenie výučby učebnými pomôckami

- stručnú analýzu súčasného stavu

- potreby a pripravované plány


Základná škola       

·         školská budova bola postavená v r. 1961

·         od r. 2002 sa postupne sa robila údržba z vlastných finančných prostriedkov školy

·         v máji 2010 boli ukončené práce na rekonštrukcii a prístavbe objektov Základnej školy s materskou školou Bobrov financované z fondov EÚ

·         v lete 2012 bolo nutné vybudovať novú prípojku vody do budovy

·         na jeseň 2015 bola zrekonštruovaná kotolňa – zmenil sa systém vykurovania na ekologicky nezávadné tepelné čerpadlá – projekt bol financovaný z európskych fondov v celkovej sume

·         technický stav budovy je teda veľmi dobrý

·         signalizačné zariadenie a kamerový systém, ktorým monitorujeme bezpečnosť žiakov v učebniach, na chodbách, v okolí budovy a čiastočne aj na asfaltovom ihrisku

·         škola má: 9 kmeňových učební, 1 počítačovú učebňu s 24 počítačmi pre žiakov, 1 jazykovú učebňu pre 15 žiakov, 1 odbornú učebňu pre vyučovanie prírodovedných predmetov pre 15 žiakov, 1 dielňu pre 17 žiakov, 1 knižnicu, šatne pre každú triedu, sociálne zariadenia pre chlapcov a dievčatá, 6 kabine- tov, zborovňu, riaditeľňu, kanceláriu pre ekonómku, miestnosť pre školníka a upratovačky, 1 sklad čistiacich prostriedkov

·         vo všetkých učebniach sú nové lavice a stoličky, dataprojektory, v r. 2014 sme zakúpili reproduktory na kvalitné ozvučenie tried

·         posledné 3 kmeňové triedy sme v tomto roku zariadili novým nábytkom

·         v roku 2015 sme zakúpili notebooky do každej kmeňovej učebne aj z dôvodu prechodu na elektronickú triednu knihu a od septembra 2016 prejdeme aj na elektronický klasifikačný záznam 

·         štyri interaktívne tabule z toho 2 z vlastných prostriedkov a 2 sme dostali toho roku z projektov, vizualizér

·         tabletová učebňa s 20 tabletami a interaktívnou tabuľou z projektu

·         škola má zriadený vysokorýchlostný internet s neobmedzeným prístupom v celej školskej budove

·         každý vyučujúci má notebook, v roku 2014 sme zakúpili dokovaciu stanicu na nabíjanie notebookov

·         vybavenosť učebnicami a ostatnými pomôckami je dobrá, z prvotného vybavenia sa už vyraďujú a dokupujú sa priebežne nové, v roku 2015

·         rozsiahly zelený areál - veľké futbalové ihrisko, viacúčelové asfaltové ihrisko s mantinelmi a ochrannými sieťami, školský pozemok a parková časť pred školou, tento areál je pravidelne udržiavaný vlastnými zamestnancami a v tomto školskom roku v ňom pribudlo 5 – 6 gabionových lavičiek 

·         v nevyhovujúcich podmienkach sa uskutočňuje telesná výchova, v máji 2010 sa začalo s výstavbou telocvične - postavená budova má vonkajšiu omietku, je uzavretá oknami, dverami, strechou, je nainštalovaná klimatizácia, v roku 2016 sa urobili elektrické rozvody, začalo sa s kompletovaním vnútorného stropu s prípravou na montáž výsuvných basketbalových konštrukcií, omietky vo vnútri telocvične, rozvody kurenia  každoročne presúvame 33 000 € na kapitálové výdavky na jej dobudovanie

·         v školskom roku 2016/2017 sme zrekonštruovaná dielne z kuchynkou určené na vyučovanie techniky a svet práce  rekonštrukcia bola financovaná z vlastných zdrojov a sponzorského daru.

 

Materská škola  

·         budova bola postavená v roku 1982 pre detské jasle

·         od r. 1992 v nej sídli materská škola a školská jedáleň, od r. 2002 aj jedáleň pre ZŠ

·         postupne sa uskutočňovali opravy a menšie stavebné úpravy

·         v r. 2010 bola ukončená veľká rekonštrukcia z eurofondov

·         materská škola: na poschodí: 2 triedy, 2 sociálne zariadenia,1 spálňa, 2 kabi- nety, jeden slúži ako riaditeľňa s novým nábytkom a druhý ako zborovňa, na prízemí: šatňa pre deti a práčovňa

·         do šatne sa v roku 2013 zakúpili nové skrinky   

·         v oboch triedach je nový nábytok

·         vybavenie učebnými pomôckami a hračkami je dobré - postupne sa obnovuje, v r. 2014 za 494 €

·         v r. 2014  sme dostali z projektu 1 interaktívnu tabuľu a 1 sme zakúpili s vlastných prostriedkov

·         školská jedáleň je zariadená starším nábytkom i pracovnými strojmi, dokupujú sa nové stroje a zariadenia: škrabka na zemiaky, konvektomat, režon, antikorové pracovné stoly

·         nachádza sa na prízemí budovy a tvorí ju: kuchyňa, 2 samostatné jedálne, 1 sklad potravín, prípravňa zeleniny, sociálne zariadenie, šatňa a sprcha pre zamestnancov, kancelária vedúcej ŠJ

·         v r. 2014 sa vybudoval lapač tukov a zakúpila sa umývačka riadu

§ 2. ods. 1 m Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy

Finančné a hmotné zabezpečenie

...


1.    Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov

2.    Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy

3.    Príspevok na predškolskú výchovu v MŠ zo štátneho rozpočtu

4.    Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť

5.    Finančné prostriedky získané od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov, právnických osôb alebo fyzických osôb

6.    Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov (hmotná núdza)

7.    Ostatné finančné zabezpečenie

Financie sú uvedené v celých eurách.

Bod

Dotácia

ŠJ

ŠKD

1.

Dotácia zo ŠR na žiaka ZŠ

342454

0

0

 0

 

na ž. zo soc.-znevýh. prostr.

690

0

0

 0

2.

Vzdelávacie poukazy

4966

0

0

 0

3.

Dotácia zo ŠR na dieťa MŠ

0

4449

0

 0

4.

Príspevky od rodičov

0

2360

0

453

5.

M.Delinčák - Bukov

301,59

0

0

 0

6.

Iné finančné prostriedky

23847,02

 0

7.

Originálne kompetencie

0

76902,20

29031,74

 6455,06

 

 

 

 

 

 

 

Financie spolu

 

Čerpanie

 

 

 

 

 

Mzdy

226610,82

52539,46

20845,77

4715,68

 

Odvody

82426,16

19047,91

7540,36

1654,64

 

Ostatné bežné výdavky

55641,45

11873,83

8346,79

666,74

 

 

 

 

 

 

§ 2. ods. 1 n Cieľ, ktorý si škola určila v koncepčnom zámere rozvoja školy na príslušný školský rok, a vyhodnotenie jeho plnenia

Plnenie stanoveného cieľa

Ciele, ktoré sme si ako škola určili v koncepčnom zámere rozvoja školy na roky 2014 - 2019 postupne plníme. Ukazovateľmi sú aj výsledky našich žiakov v súťažiach, uskutočnené aktivity na škole, postupné vybavovanie odborných učební pomôckami a nábytkom, vzdelávanie pedagógov a zvyšovanie ich odbornosti

§ 2. ods. 1 o Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky, a oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť vrátane návrhov opatrení

Úspechy a nedostatky

Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky:

Oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť:

Návrh opatrení:


Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky:

·         kvalifikovanosť pedagogických zamestnancov

·         zaškolenosť pedagogických zamestnancov ZŠ pre využívanie PC vo výchovno-vzdelávacom procese

·         využívanie IKT vo vyučovacom procese

·         zaškolenosť predškolákov a dobrá prepojenosť ZŠ s MŠ

·         podpora ďalšieho vzdelávania pedagogických i nepedagogických odborných zamestnancov

·         dobré bezpečné prostredie - minimum školských úrazov, žiadne krádeže, bez drog a iných návykových látok

·         rešpektovanie názoru žiakov, ich podnetov a návrhov – žiacky parlament a schránka dôvery

·         vyučovanie v súlade s učebnými osnovami a požiadavkami na vedomosti a zručnosti vzdelávacieho štandardu a z toho vyplývajú primerané vyučovacie výsledky a úspešnosť pri prijímaní na SŠ

·         sprístupňovanie poznatkov zrozumiteľným spôsobom, rešpektovanie individuálnych schopností žiakov vyplývajúce z návrhov CPPPaP

·         veľmi dobrá spolupráca s CPPPaP Námestovo - odborné vedenie skupinových aktivít so žiakmi, ktorými zabezpečujeme plnenie prierezových tém:            Učíme sa, čo môžeme a čo nie  –  1.,  3. a 4. roč.                                                 Riziká internetu a mobilnej komunikácie  - 2., 6. a 8. roč.                  Predsudky – všetci ako jeden  – 6. a 7. roč.                                     Obchodovanie s ľuďmi – 9. roč.                                                                             Komunikačné zručnosti  – 4. roč.                                                          Drogy  -  7. a 9. roč.                                                                               Ako ďalej  – 8. roč.

·         v rámci rozvíjania hodnotenia a sebahodnotenia vedieme žiakov k prezentovaniu poznatkov a výsledkov činnosti

·         riadiaca práca zameriavaná na väčšie podnecovanie a inšpirovanie ako na príkazy

·         pedagogickí zamestnanci spolupracujú, vymieňajú si skúsenosti

·         generačne vyrovnaný kolektív

·         dobrá spolupráca s rodičmi i s Radou školy

·         primerané výsledky v súťažiach a zapojenosť školy do súťaží vzhľadom na počet žiakov, veľmi dobré výsledky v geografickej olympiáde, v speve, ruskom jazyku, výtvarnej výchove v atletike

·         prezentácia školy v obecných novinách

·         aktivity posilňujúce vzťah k životnému prostrediu, tradíciám, solidarite, zdravému životnému štýlu - desiata v škole, školské ovocie, pitný režim, možnosť stravovania v školskej jedálni

·         dobrá spolupráca so zriaďovateľom, farským úradom. jednotou dôchodcov a ŠK Olympia Bobrov

 

Opatrenia na nápravu:

·         podporovať snahu učiteľov na doplnenie ďalšej kvalifikácie na zabezpečenie odbornosti najmä náukových predmetov, ktoré sa učia neodborne

·         zamerať sa na rozvoj čitateľskej gramotnosti vo všetkých náukových predmetoch

·         využívať diferencované úlohy a činnosti, ktoré zohľadňujú rozdielne vzdelávacie potreby žiakov

·         viac pracovať s výukovými programami

·         viac motivovať žiakov na  vzdelávanie sa a to v ročníkoch 7, 8,  9.

§ 2. ods. 1 p Výsledky úspešnosti školy pri príprave na výkon povolania a uplatnenie žiakov na pracovnom trhu alebo ich úspešnosť prijímania na ďalšie štúdium

Uplatnenie žiakov

 Gym. 8.ročGym.6.roč.Gym.4. ročSOSSOUOUInéSpolu
prihlásený0021020014
prijatý0021020014
% úspešnosti0010010010000100

§ 2. ods. 2 b Voľnočasové aktivity školy

Voľnočasové aktivity

Názov záujmového krúžkuPočet detíPočet skupínVedúci
Atletika - žiačky 4.-9.roč13  
E- twinning16 Mgr. Zlatica Franeková
Futbalový ml.žiaci13 Alexandert Slovík
Futbalový st. žiaci20 Juraj Kurjak
Matematika hrou 9. ročník17 PaedDr. Janka Holubová
Počítačový krúžok I. stupeň18 Soňa Remeňová
Redakčný15 Mgr. Tatiana Machajdová
Relaxačno- tanečný krúžok2 Ing. Zuzana Lúchavová
Slovenčina vážne 9. ročník17 Mgr. Sofia Janolková
Šikovníček13 Mgr. Zuzana Antalcová
ŠKD35 Mgr. Lucia Hušlová
Športové hry12 Mgr. Michal Stoklasa
Športovo-relaxačný krúžok51 Mgr. Katarína Fernezová
Učenie hrou17 Mgr. Eva Hýlová
Vzpieračsko-posilňovací13 Ján Bomba

§ 2. ods. 2 c Spolupráca školy s rodičmi, o poskytovaní služieb deťom, žiakom a rodičom

Spolupráca školy s rodičmi

Uskutočnili sme 1 plenárnu schôdzu rodičov, 3 triedne schôdzky boli s veľmi dobrou účasťou rodičov. Okrem hromadných stretnutí sa mnohí rodičia stretli s učiteľmi i na individuálnych konzultáciách vopred dohodnutých.

Rodičia boli informovaní o zámeroch školy a hlavných úlohách na školský rok, o výsledkoch žiakov vo výchovno-vzdelávacom procese i v rôznych súťažiach. Rodičia boli oboznámení so školským poriadkom.

Na vzájomnú komunikáciu využívame žiacku knižku aj internetovú žiacku knižku, telefonický aj osobný kontakt. Ojedinele sa vyskytli problémy pri komunikácii učiteľ - rodič.

Nezaznamenali sme žiadnu sťažnosť

Záver

Vypracoval: Mgr. Branislav Podhajský

V Bobrove, 27. august 2018

Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa: 28.augusta2018

Vyjadrenie rady školy

Rada školy bola so Správou o výchovno-vzdelávacej činnosti ZŠ s MŠ Bobrov za školský rok 2016/2017 oboznámená na svojom zasadnutí dňa 28.08.2018

a doporučuje ju zriaďovateľovi na schválenie.

Dáša Grobarčíková, predseda Rady školy pri ZŠ s MŠ Bobrov

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou Bobrov
    Nová cesta 361, 029 42 Bobrov
  • 043/5587126

Fotogaléria