Novinky

Správa za školský rok

Správa

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2017/2018

Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 9/2006 Z.z.

§ 2. ods. 1 a

Základné identifikačné údaje

Názov školyZákladná škola s materskou školou Bobrov
Adresa školyNová cesta 361, 029 42 Bobrov
Telefón043/5587126
E-mailriaditel@zsbobrov.edu.sk
WWW stránkazsbobrov.edupage.org
Zriaďovateľ 

Vedúci zamestnanci školy

 Priezvisko, menoTelefónSluž. mobile-mail
RiaditeľMgr. Branislav Podhajský   
ZRŠ    
ZRŠ    
ZRŠ    

Rada školy

 Titl., priezvisko, menoKontakt
predseda  
pedagogickí zamestnanci  
ostatní zamestnanci  
zástupcovia rodičov  
zástupca zriaďovateľa  
iní  

Poradné orgány školy

Názov MZ a PKVedúciZastúpenie predmetovPoznámka

§ 2. ods. 1 b

Údaje o počte žiakov

Počet žiakov školy: 190

Počet tried: 11

Podrobnejšie informácie:
Ročník:1.2.3.4.5.6.7.8.9.Spolu
počet tried22111111111
počet žiakov302720242316171518190
z toho ŠVVP 1124122215
z toho v ŠKD171142     34

§ 2. ods. 1 c

Zapísaní žiaci ZŠ

Počet zapísaných prvákov k 30.6.2017: súčet / počet dievčat Skutočný počet žiakov 1.ročníka k 15.9.2017: súčet / počet dievčat Počet detí s odloženou školskou dochádzkou: súčet / počet dievčat Ukončenie školskej dochádzky na ZŠ k 30.6.2018
 Nižší ročník5.roč.6.roč.7.roč.8.roč.9.roč.Spolu
Počet žiakov       

§ 2. ods. 1 d

Úspešnosť žiakov na prijímacích skúškach na SŠ

 Gym 8.ročGym 6.ročGym 4.ročSOŠSOUOUInéSpolu
prihlásení        
prijatí        
% úspešnosti        

§ 2. ods. 1 e

Klasifikácia tried

TriedaANJBIOCVMČSPDEJETVFYZGEOHUVCHEMINVINFANKLITMAT
2.A1       1     1,08
2.B1       1     1,21
3.A1,22       1  1  1,44
4.A1,46       1 1   1,71
5.A1,642,14 2,091,77  2,271  1  2,18
6.A1,932 2,072,07 1,872,131  1  2,47
7.A2,122,18 2,472,47 2,182,531,061,94 12,12 2,59
8.A1,932,53  1,87 2,071,93 1,6 1  2,2
9.A2,292,06  1,94 1,882,39 2,29 1,06  2,24
1.A1       1     1
1.B1       1     1

TriedaNAVOBNOBVOSRPsPPRVPrPRIPrvRUJSJLSPRSVPSKDŠPP
2.A1       1 1,311   
2.B1       1 1,291   
3.A1      1,11  1,561   
4.A1,13    1 1,33  1,721   
5.A1         2,451   
6.A1,21,67        2,311   
7.A1,241,88        2,761,06   
8.A1,071,4       2,272,1311  
9.A1,121,88       2,182,51   
1.A1       1 1,141   
1.B1       1 1,131   

TriedaTCHVTECHTSVTEVTHFVLAVUMVYVZ
2.A  11   1 
2.B  1    1 
3.A  11 1,11 1 
4.A  1  1,32 1 
5.A 11    1 
6.A 11,07    1,2 
7.A 11,24    1,18 
8.A 11   1  
9.A 11,13   1  
1.A  11   1 
1.B  11   1 

Prospech žiakov

TriedaPočetProspeliNeprospeliNeklasifikovaní
2.A131300
2.B141400
3.A202000
4.A252400
5.A232300
6.A161500
7.A171700
8.A151500
9.A181700
1.A151500
1.B151400

Dochádzka žiakov

TriedaPočetZamešk. hod.Zam. na žiakaOspravedlnenéOspr. na žiakaNeospravedlnenéNeosp. na žiaka
2.A1384565,0084565,0000,00
2.B14107776,93107776,9300,00
3.A2093251,7893251,7800,00
4.A25126653,48126653,4800,00
5.A23141364,23141364,2300,00
6.A16107871,87107871,8700,00
7.A17154190,65154190,6500,00
8.A151628108,531628108,5300,00
9.A18149387,82149387,8200,00
1.A1573252,2973252,2900,00
1.B1589864,1489864,1400,00

Výsledky externých meraní

NázovPočet žiakovÚspešnosť v %Iný údaj o úspešnosti
Monitor SJL   
Monitor MAT   

§ 2. ods. 1 f

Odbory a učebné plány

Učebný variant1.2.3.4.5.6.7.8.9.Spolu
Počet tried v ročníku22111111111
šport.prípava          
Matematika 5.-9.          
Cudzie jazyky 1.-9.          
Cudzie jazyky 3.-9.          
Cudzie jazyky 5.-9.          
Výtvarná výchova 1.-9.          
Hudobná výchova 1.-9.          
Technická výchova 5.-9.          
Variant1.,2.,3.          
Iné ( uveďte )          

Nepovinné predmety

PredmetRočníkPočet skupínPočet hodín týždenne

Rozširujúce hodiny

Učebný variantTriedaPredmetPočet hodín v týždni

Štruktúra tried

 Počet triedPočet žiakovPočet individ. integrovaných
Nultého ročníka   
Prvého ročníka   
Bežných tried   
Špeciálnych tried   
Pre nadaných   
Spolu   

§ 2. ods. 1 g

Zamestnanci

Pracovný pomer
Pracovný pomerPočet pedag. prac.Počet nepedag. prac.Počet úväzkov pedag. prac.Počet úväzkov nepedag. prac.
TPP    
DPP    
Znížený úväzok    
ZPS    
Na dohodu    

Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov

početnekvalifikovanýchkvalifikovanýchspolu
učiteľov   
vychovávateľov   
asistentov učiteľa   
spolu   

Predmety vyučované nekvalifikovane

TriedaPredmetPočet hodín týždenne

§ 2. ods. 1 h

Vzdelávanie zamestnancov

Ďalšie vzdelávaniePočet absolventovPočet študujúcich
1.kvalifikačná skúška  
2.kvalifikačná skúška  
štúdium školského manažmentu  
špecializačné inovačné štúdium  
špecializačné kvalifikačné  
postgraduálne  
doplňujúce pedagogické  
vysokoškolské pedagogické  
vysokoškolské nepedagogické  

§ 2. ods. 1 i

Prehľad výsledkov súťaží a olympiád

Názov súťažePočet žiakovokr. kolokraj. kolonárod. kolomedzinár. kolo

Aktivity a prezentácia na verejnosti

Vložiť text o prezentácii školy na verejnosti (napr. vydávanie školského časopisu, školské akadémie, športové a kultúrne akcie, poskytovanie služieb žiakom a rodičom a pod...)

§ 2. ods. 1 j

Projekty

Projekty, do ktorých je škola zapojená, ich zameranie, stručná charakteristika

A) Dlhodobé B) Krátkodobé C) V školskom roku 2017/2018 boli školou vypracované projekty:

§ 2. ods. 1 k

Výsledky inšpekčnej činnosti

Dátum poslednej inšpekčnej kontroly:

Druh inšpekcie:

Ak bola inšpekcia vykonaná v šk. roku 2017/2018, uveďte predmety a oblasti (riadenie, proces, podmienky), v ktorých bola dosiahnutá úroveň:

- veľmi dobrá

- dobrá

- priemerná

- málo vyhovujúca

- nevyhovujúca

- kľúčové pozitívne stránky školy

- oblasti vyžadujúce zlepšenie

§ 2. ods. 1 l

Materiálno-technické podmienky

V súvislosti so zabezpečením výchovnovzdelávacieho procesu uviesť hodnotenie

- priestorov školy (učebne, odborné učebne, telocvične, ihriská, školská jedáleň a pod.)

- zabezpečenie výučby učebnými pomôckami

- stručnú analýzu súčasného stavu

- potreby a pripravované plány

§ 2. ods. 1 m

Finančné a hmotné zabezpečenie

1. Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov

...

2. Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť

...

3. Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy a spôsob ich použitia v členení podľa financovaných aktivít

...

4. Finančné prostriedky získané od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov, právnických osôb alebo fyzických osôb a spôsob ich použitia v členení podľa finančných aktivít

...

5. Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov

...

§ 2. ods. 1 o

Úspechy a nedostatky

Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky:

Oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť:

Návrh opatrení:

§ 2. ods. 2 b

Voľnočasové aktivity

Názov záujmového krúžkuPočet detíPočet skupínVedúci
Atletika - žiačky 4.-9.roč13  
E- twinning16 Mgr. Zlatica Franeková
Futbalový ml.žiaci13 Alexandert Slovík
Futbalový st. žiaci20 Juraj Kurjak
Matematika hrou 9. ročník17 PaedDr. Janka Holubová
Počítačový krúžok I. stupeň18 Soňa Remeňová
Redakčný0 Mgr. Tatiana Machajdová
Relaxačno- tanečný krúžok2 Ing. Zuzana Lúchavová
Slovenčina vážne 9. ročník17 Mgr. Sofia Janolková
Šikovníček13 Mgr. Zuzana Antalcová
ŠKD35 Mgr. Lucia Hušlová
Športové hry12 Mgr. Michal Stoklasa
Športovo-relaxačný krúžok51 Mgr. Katarína Fernezová
Učenie hrou17 Mgr. Eva Hýlová
Vzpieračsko-posilňovací13 Ján Bomba

Záver

Vypracoval: Mgr. Branislav Podhajský

V Bobrove, 15. augusta 2018

Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa:

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou Bobrov
    Nová cesta 361, 029 42 Bobrov
  • 043/5587126

Fotogaléria