Navigácia

Európsky plán rozvoja školy

Nadpis

Európsky plán rozvoja školy

         Európsky plán rozvoja Základnej školy s materskou školou Bobrov, Nová cesta 361, pre obdobie rokov 2018-2020 vychádza z našich možností, smerovania súčasného školstva a hlavne zo SWOT analýzy základnej a materskej školy. SWOT analýzou sme zistili, že ak sa pracovníci aj žiaci našej školy majú lepšie pripraviť pre trh práce v rámci EÚ a nadobudnúť zručnosti hlavne v oblasti cudzích jazykov, je dôležité inovovať a modernizovať vyučovací proces tak, aby nebol v rozpore s požiadavkami, ktoré sú kladené na vzdelávanie v tejto oblasti. V súlade s cieľmi EÚ vnímame viacjazyčnosť ako významný symbol úsilia EÚ dosiahnuť jednotu v rozmanitosti. V rámci Európskej dobrovoľníckej služby a dlhodobej mobility pracovníkov s mládežou chceme využiť možnosť získať financie na jazykovú podporu. V rámci kľúčovej akcie KA1 by sme radi získali podporu strategických partnerstiev v oblasti výučby a štúdia jazykov. Inovácia a osvedčené postupy zamerané na podporu jazykových znalostí nám pomôžu rozvíjať nové metódy výučby a hodnotenia.  Uvedomujeme si preto potrebu rozvíjať cudzojazyčné kompetencie zamestnancov, nakoľko sú základným pilierom realizácie európskych zámerov. Schopnosť komunikovať v cudzom jazyku sa javí ako slabá u pedagógov vo vekovej kategórii 40+, kde je potrebné motivovať ich k učeniu sa cudzieho jazyka.

Európsky plán rozvoja školy bol vytvorený v súlade s platnou pedagogickou  dokumentáciou, Štátnym  a Školským  vzdelávacím  programom, ako aj so sprievodcom  programu  Erasmus +  pre vzdelávanie a odbornú prípravu.

Prioritami rozvoja pre dané obdobie sú:

 • modernizovať a zefektívniť riadenia školy
 • posilniť postavenie a konkurencieschopnosť školy
 • inovovať  a modernizovať vyučovací  proces z hľadiska nových metód, foriem a postupov
 • zlepšiť profesionálne a jazykové kompetencie pedagogických aj ostatných zamestnancov školy
 • pripraviť školu na zmeny z hľadiska medzinárodných vzťahov a spolupráce so strategickými partnermi
 • vytvoriť sieť partnerských inštitúcií  s cieľom projektovej spolupráce,  výmeny skúseností a osvedčených postupov
 • vytvoriť modernú školu ako konkurencie schopnú inštitúciu v európskom priestore s prihliadnutím na posilnenie cudzích jazykov v Školskom  vzdelávacom programe

 

O naplnenie vytýčených priorít sa budeme snažiť v dvoch oblastiach:

1. Ľudské zdroje

        Pre naplnenie nášho cieľa je potrebné podporovať jazykové vzdelávanie  zamestnancov našej školy  v oblasti cudzích jazykov. Je dôležité, aby manažment školy zaradil medzi svoje priority rozšírenie jazykových kompetencií svojich pedagogických i  nepedagogických zamestnancov, aby cielene koordinoval  a podporoval aktivity uskutočňované na dosiahnutie tohto cieľa v rámci európskeho priestoru. Účasť na medzinárodných konferenciách a seminároch zameraných na transformáciu školy, uplatňovanie moderných vyučovacích metód a prístupov vo vyučovacom procese umožní zamestnancom vzdelávať sa novým a kreatívnym spôsobom. Učitelia sú nútení napredovať počas celej svojej pedagogickej praxe. Zúčastňujú sa rôznych foriem kontinuálneho vzdelávania o čom svedčia aj nadobudnuté certifikáty potvrdzujúce zručnosti a kompetencie v oblasti IKT a moderných foriem a metód vzdelávania. V súvislosti s potrebami a cieľmi EÚ je dôležité vzdelávanie našich zamestnancov aj na medzinárodnej úrovni. Radi poskytneme svoje skúsenosti v tejto oblasti aj iným školám doma i v zahraničí a sme pripravení privítať domácich i zahraničných kolegov na pôde našej školy. V rámci spolupráce so školami v zahraničí by sme radi uskutočnili hospitácie a študijné návštevy. Ich cieľom bude ďalší rozvoj spolupráce medzi vzdelávacími inštitúciami, vzájomný prenos know-how s dopadom na prácu s mládežou, výmena skúseností a osvedčených metód a postupov nielen v oblasti vyučovacieho procesu, ale aj v oblasti riadenia a fungovania školy vrátane jej autoevaluácie a práce s ľudskými zdrojmi. Pre jednotnú Európu je dôležité aj zjednotenie v oblasti školstva. Jazyková bariéra predstavuje v súčasnosti najväčší problém pri hľadaní spoločných postupov. Našim prvoradým cieľom je získať postupne všetkých pedagogických zamestnancov a pri správnej motivácii aj niektorých nepedagogických zamestnancov pre zapojenie sa do medzinárodných aktivít, ktorými získajú zručnosti a kompetencie v cudzom jazyku.   

2. Žiaci vo výchovno-vzdelávacom procese

         V systéme vyučovanie patrí žiak k jeho aktívnym činiteľom. Prislúcha mu učebná aktivita, pretože iba vlastným úsilím si môže osvojiť pevné vedomosti a zručnosti. Edukantom je každý človek, ktorý sa v priebehu edukačného procesu učí, alebo pod vplyvom edukátora mení svoje správanie. Škola musí žiakovi poskytnúť nielen teoretické vedomosti ale aj hodnoty, ktorými sú  názory, presvedčenie, postoje, súčasné životné ciele, záujmy, motivácia, kreativita, hodnotový systém a tiež rozvíjať jeho schopnosti a zručnosti. Žiaci prijímajú s novými vyučovacími metódami aktívny spôsob učenia sa. Okrem formálneho spôsobu učenia je potrebný aj neformálny a informálny spôsob, ktorý predstavuje celoživotný proces získavania vedomostí, zručností a postojov v každodennom živote bez organizačných zásahov. Hlavnou mierou k tomu prispievajú výlety, exkurzie a projekty. Je dôležité naučiť žiakov byť aktívnym euroobčanom, zaujímať sa o európske dianie, chápať a tolerovať multikultúrne prostredie Európy a vážiť si všetky jej národy, no zároveň si chrániť svoju národnú identitu a kultúrne dedičstvo. Veríme, že medzinárodné projekty sú postavené na týchto hodnotách. V súčasnosti je škola na medzinárodnej úrovni zapojená do projektu eTwinning. Každoročne uskutočňujeme konverzačný kurz pre žiakov English Week Europe s americkým lektorom. Žiaci sa zapojili aj do aktivít prostredníctvom portálu Planéta vedomostí, v rámci ktorých plnili úlohy a získali benefit – lekciu konverzácie s rodeným Angličanom. V týchto aktivitách budeme žiakov naďalej podporovať. V blízkej budúcnosti uvažujeme o zapojení našej školy do projektu Erasmus+ KA2. Žiaci si zaujímavým spôsobom nájdu kamarátov v európskych krajinách, budú si vymieňať skúsenosti pre nich prirodzeným spôsobom, spoločne budú hľadať riešenia pridelených úloh, navštívia cudzie krajiny, stanú sa na pár dní žiakmi zahraničnej  školy, spoznajú kultúru a spôsob života krajiny cez rodinu, ktorej sa stanú členom. Žiakmi našej školy sú aj tzv. zahraniční študenti, ktorí majú trvalý pobyt v našej obci, ale spolu s rodičmi žijú v zahraničí, kde si plnia povinnú školskú dochádzku. Do našej školy prichádzajú asi 2x v roku na týždenný pobyt a nenásilným spôsobom nútia rovesníkov komunikovať v cudzom jazyku, prípadne prezentujú tradície a kultúru krajiny, v ktorej dočasne žijú. Taktiež pre žiakov zo znevýhodneného prostredia alebo so špeciálnymi potrebami vytvoríme podmienky pre ich integráciu do medzinárodných aktivít. Veríme, že aj žiacky parlament vyvinie iniciatívu a nájde inšpiráciu pre svoju činnosť medzi podobnými inštitúciami našich zahraničných partnerov. Našim cieľom bude jeho začlenenie do medzinárodných žiackych inštitúcií. Pri všetkých činnostiach a aktivitách budeme spolupracovať s Radou školy, zriaďovateľom a Metodicko-pedagogickým centrom.

 

 

Stratégia internacionalizácie školy pre obdobie 2018 - 2020

Stratégia je postavená na štyroch základných pilieroch:

 1. Vzdelávanie vedúcich zamestnancov školy prostredníctvom účasti na kurzoch, seminároch a hospitáciách
 2. Vzdelávanie pedagogických zamestnancov predovšetkým v oblasti cudzích jazykov a prehlbovania odborných profesijných kompetencií účasťou na jazykových kurzoch, odborných seminároch a konferenciách, hospitáciách
 3. Zapojenie nepedagogických zamestnancov do medzinárodných aktivít
 4. Zapojenie žiakov do medzinárodných projektov a aktivít

 

Strategické úlohy pre obdobie 2018-2020:

 • zabezpečiť vzdelávanie učiteľov a ostatných zamestnancov školy prostredníctvom účasti na zahraničných seminároch, konferenciách, študijných návštevách, štruktúrovaných kurzoch alebo hospitáciách na partnerských školách v zahraničí a ich počet neustále zvyšovať
 • na základe výsledkov projektov implementovať skúsenosti do riadenia, fungovania školy a predovšetkým do jej výchovno-vzdelávacích aktivít
 • zapojiť sa do veľkých medzinárodných projektov strategických partnerstiev pre školské vzdelávanie v programe Erasmus+
 • v rámci strategických partnerstiev zorganizovať mobility žiakov do krajín partnerských škôl
 • pokračovať v programe e-twinning
 • pokračovať v organizovaní English Week Europe
 • každý rok motivovať a zapájať žiakov do olympiády cudzích jazykov
 • aplikovať cudzí jazyk do iných predmetov (metóda CLIL)
 • organizovať besedy a kvízy  zamerané na spoznávanie iných kultúr a zvyšovanie tolerancie k cudzím kultúram
 • každoročne organizovať exkurziu alebo poznávací zájazd do niektorej krajiny v Európe

 

 

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou Bobrov
  Nová cesta 361, 029 42 Bobrov
 • 043/5587126

Fotogaléria