Navigácia

Správa za školský rok

Správa

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2017/2018

Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 9/2006 Z.z.

§ 2. ods. 1 a Základné identifikačné údaje o škole: názov, adresa, telefónne a faxové čísla, internetová a elektronická adresa, údaje o zriaďovateľovi

Základné identifikačné údaje

Názov školyZákladná škola s materskou školou Bobrov
Adresa školyNová cesta 361, 029 42 Bobrov
Telefón043/5587126
E-mailriaditel@zsbobrov.edu.sk
WWW stránkazsbobrov.edupage.org
ZriaďovateľObec Bobrov

Vedúci zamestnanci školy

 Priezvisko, menoTelefónSluž. mobile-mail
RiaditeľMgr. Branislav Podhajský043/55871260911838200riaditel@zsbobrov.edu.sk
ZRŠ pre ZŠIng. Zuzana Lúchavová043/55871260911838200riaditel@zsbobrov.edu.sk
ZRŠ pre MŠMargita Šuvadová043/5587212 skolka.bobrov@orava.sk
vedúca ZŠSBc. Ivana Lipovská043/55872120910780121skolka.bobrov@orava.sk

Rada školy

 Titl., priezvisko, menoKontakt
predsedaDagmar Grobarčíková zástupca rodičov
pedagogickí zamestnanciMgr. Danka Pšenáková  
 Anna Jadroňová  
    
ostatní zamestnanciAlena Olejarová  
    
zástupcovia rodičovIng. Mariana Gaburová  
 Danka Jagelčáková  
 Viktória Zemančíková  
 Mgr. Janka Jendroľová  
zástupca zriaďovateľaJUDr. Jozef Slovík  
iníIng. Daniel Olejár  
 Milan Čajka  
 Mgr. Ondrej Kružel  

Poradné orgány školy

Názov MZ a PKVedúciZastúpenie predmetovPoznámka
Metodické združennie pre roč. 1 - 4Mgr. Katarína Fernézová1. -4. roč. 
Predmetová komisia 1Mgr. Sofia JanolkováMat, Fyz, Che, Geo, Bio, TchV, TšV 
Predmetová komisia 2Mgr. Eva HýlováSjl, Anj,Dej,Obn,Huv, Vyv, Nav, Etv, 

§ 2. ods. 1 b Údaje o počte žiakov školy vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami alebo údaje o počte detí v školskom zariadení

Údaje o počte žiakov

Počet žiakov školy: 189

Počet tried: 11

Podrobnejšie informácie:

Ročník:1.2.3.4.5.6.7.8.9.Spolu
počet tried22111111111
počet žiakov302719252216171518189
z toho ŠVVP 1124122215
z toho v ŠKD171142     34

§ 2. ods. 1 c Údaje o počte zapísaných žiakov do prvého ročníka základnej školy; údaje o počtoch a úspešnosti žiakov na prijímacích skúškach a ich následnom prijatí na štúdium na stredné školy

Zapísaní žiaci ZŠ

Počet zapísaných prvákov k 30.6.2017: súčet / počet dievčat

Skutočný počet žiakov 1.ročníka k 15.9.2017: súčet / počet dievčat

Počet detí s odloženou školskou dochádzkou: súčet / počet dievčat

Ukončenie školskej dochádzky na ZŠ k 30.6.2018

 Nižší ročník5.roč.6.roč.7.roč.8.roč.9.roč.Spolu
Počet žiakov       

§ 2. ods. 1 d Údaje o počte prijatých žiakov do prvého ročníka strednej školy; údaje o počtoch a úspešnosti uchádzačov na prijatie

Úspešnosť žiakov na prijímacích skúškach na SŠ

 Gym 8.ročGym 6.ročGym 4.ročSOŠSOUOUInéSpolu
prihlásení        
prijatí        
% úspešnosti        

§ 2. ods. 1 e Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov podľa poskytovaného stupňa vzdelania

Klasifikácia tried

TriedaANJBIOCVMČSPDEJETVFYZGEOHUVCHEMINVINFANKLITMAT
2.A1       1     1,08
2.B1       1     1,21
3.A1,22       1  1  1,44
4.A1,46       1 1   1,71
5.A1,642,14 2,091,77  2,271  1  2,18
6.A1,932 2,072,07 1,872,131  1  2,47
7.A2,122,18 2,472,47 2,182,531,061,94 12,12 2,59
8.A1,932,53  1,87 2,071,93 1,6 1  2,2
9.A2,292,06  1,94 1,882,39 2,29 1,06  2,24
1.A1       1     1
1.B1       1     1

TriedaNAVOBNOBVOSRPsPPRVPrPRIPrvRUJSJLSPRSVPSKDŠPP
2.A1       1 1,311   
2.B1       1 1,291   
3.A1      1,11  1,561   
4.A1,13    1 1,33  1,721   
5.A1         2,451   
6.A1,21,67        2,311   
7.A1,241,88        2,761,06   
8.A1,071,4       2,272,1311  
9.A1,121,88       2,182,51   
1.A1       1 1,141   
1.B1       1 1,131   

TriedaTCHVTECHTSVTEVTHFVLAVUMVYVZ
2.A  11   1 
2.B  1    1 
3.A  11 1,11 1 
4.A  1  1,32 1 
5.A 11    1 
6.A 11,07    1,2 
7.A 11,24    1,18 
8.A 11   1  
9.A 11,13   1  
1.A  11   1 
1.B  11   1 

Prospech žiakov

TriedaPočetProspeliNeprospeliNeklasifikovaní
2.A131300
2.B141400
3.A202000
4.A252400
5.A232300
6.A161500
7.A171700
8.A151500
9.A181700
1.A151500
1.B151400

Dochádzka žiakov

TriedaPočetZamešk. hod.Zam. na žiakaOspravedlnenéOspr. na žiakaNeospravedlnenéNeosp. na žiaka
2.A1384565,0084565,0000,00
2.B14107776,93107776,9300,00
3.A2093251,7893251,7800,00
4.A25126653,48126653,4800,00
5.A23141364,23141364,2300,00
6.A16107871,87107871,8700,00
7.A17154190,65154190,6500,00
8.A151628108,531628108,5300,00
9.A18149387,82149387,8200,00
1.A1573252,2973252,2900,00
1.B1589864,1489864,1400,00

Výsledky externých meraní

NázovPočet žiakovÚspešnosť v %Iný údaj o úspešnosti
Monitor SJL   
Monitor MAT   

§ 2. ods. 1 f Zoznam študijných odborov a učebných odborov a ich zameraní, v ktorých škola zabezpečuje výchovu a vzdelávanie, zoznam uplatňovaných učebných plánov

Odbory a učebné plány

Učebný variant1.2.3.4.5.6.7.8.9.Spolu
Počet tried v ročníku22111111111
šport.prípava          
Matematika 5.-9.          
Cudzie jazyky 1.-9.          
Cudzie jazyky 3.-9.          
Cudzie jazyky 5.-9.          
Výtvarná výchova 1.-9.          
Hudobná výchova 1.-9.          
Technická výchova 5.-9.          
Variant1.,2.,3.          
Iné ( uveďte )          

Nepovinné predmety

PredmetRočníkPočet skupínPočet hodín týždenne

Rozširujúce hodiny

Učebný variantTriedaPredmetPočet hodín v týždni

Štruktúra tried

 Počet triedPočet žiakovPočet individ. integrovaných
Nultého ročníka   
Prvého ročníka   
Bežných tried   
Špeciálnych tried   
Pre nadaných   
Spolu   

§ 2. ods. 1 g Údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu pedagogických zamestnancov školy

Zamestnanci

Pracovný pomer
Pracovný pomerPočet pedag. prac.Počet nepedag. prac.Počet úväzkov pedag. prac.Počet úväzkov nepedag. prac.
TPP    
DPP    
Znížený úväzok    
ZPS    
Na dohodu    

Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov

početnekvalifikovanýchkvalifikovanýchspolu
učiteľov   
vychovávateľov   
asistentov učiteľa   
spolu   

Predmety vyučované nekvalifikovane

TriedaPredmetPočet hodín týždenne

§ 2. ods. 1 h Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy

Vzdelávanie zamestnancov

Ďalšie vzdelávaniePočet absolventovPočet študujúcich
1.kvalifikačná skúška  
2.kvalifikačná skúška  
štúdium školského manažmentu  
špecializačné inovačné štúdium  
špecializačné kvalifikačné  
postgraduálne  
doplňujúce pedagogické  
vysokoškolské pedagogické  
vysokoškolské nepedagogické  

§ 2. ods. 1 i Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti

Prehľad výsledkov súťaží a olympiád

Názov súťažePočet žiakovokr. kolokraj. kolonárod. kolomedzinár. kolo

Aktivity a prezentácia na verejnosti

Vložiť text o prezentácii školy na verejnosti (napr. vydávanie školského časopisu, školské akadémie, športové a kultúrne akcie, poskytovanie služieb žiakom a rodičom a pod...)

§ 2. ods. 1 j Údaje o projektoch, do ktorých je škola zapojená

Projekty

Projekty, do ktorých je škola zapojená, ich zameranie, stručná charakteristika

A) Dlhodobé B) Krátkodobé C) V školskom roku 2017/2018 boli školou vypracované projekty:

§ 2. ods. 1 k Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou v škole

Výsledky inšpekčnej činnosti

Dátum poslednej inšpekčnej kontroly:

Druh inšpekcie:

Ak bola inšpekcia vykonaná v šk. roku 2017/2018, uveďte predmety a oblasti (riadenie, proces, podmienky), v ktorých bola dosiahnutá úroveň:

- veľmi dobrá

- dobrá

- priemerná

- málo vyhovujúca

- nevyhovujúca

- kľúčové pozitívne stránky školy

- oblasti vyžadujúce zlepšenie

§ 2. ods. 1 l Údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach školy

Materiálno-technické podmienky

V súvislosti so zabezpečením výchovnovzdelávacieho procesu uviesť hodnotenie

- priestorov školy (učebne, odborné učebne, telocvične, ihriská, školská jedáleň a pod.)

- zabezpečenie výučby učebnými pomôckami

- stručnú analýzu súčasného stavu

- potreby a pripravované plány

§ 2. ods. 1 m Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy

Finančné a hmotné zabezpečenie

1. Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov

...

2. Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť

...

3. Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy a spôsob ich použitia v členení podľa financovaných aktivít

...

4. Finančné prostriedky získané od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov, právnických osôb alebo fyzických osôb a spôsob ich použitia v členení podľa finančných aktivít

...

5. Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov

...

§ 2. ods. 1 o Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky, a oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť vrátane návrhov opatrení

Úspechy a nedostatky

Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky:

Oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť:

Návrh opatrení:

§ 2. ods. 2 b Voľnočasové aktivity školy

Voľnočasové aktivity

Názov záujmového krúžkuPočet detíPočet skupínVedúci
Atletika - žiačky 4.-9.roč13  
E- twinning16 Mgr. Zlatica Franeková
Futbalový ml.žiaci13 Alexandert Slovík
Futbalový st. žiaci20 Juraj Kurjak
Matematika hrou 9. ročník17 PaedDr. Janka Holubová
Počítačový krúžok I. stupeň18 Soňa Remeňová
Redakčný0 Mgr. Tatiana Machajdová
Relaxačno- tanečný krúžok2 Ing. Zuzana Lúchavová
Slovenčina vážne 9. ročník17 Mgr. Sofia Janolková
Šikovníček13 Mgr. Zuzana Antalcová
ŠKD35 Mgr. Lucia Hušlová
Športové hry12 Mgr. Michal Stoklasa
Športovo-relaxačný krúžok51 Mgr. Katarína Fernezová
Učenie hrou17 Mgr. Eva Hýlová
Vzpieračsko-posilňovací13 Ján Bomba

Záver

Vypracoval: Mgr. Branislav Podhajský

V Bobrove, 19. septembra 2018

Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa:

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou Bobrov
    Nová cesta 361, 029 42 Bobrov
  • 043/5587126

Fotogaléria